TIETOSUOJASELOSTE

Valtavirta  Oy Content Flow:n asialliseen yhteyteen tai suostumukseen perustuva asiakas- ja markkinointirekisteri

The General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679 Laatimispäivä: 29.8.2019

1. REKISTERINPITÄJÄ

Valtavirta Oy  Content Flow 

Y-tunnus: 2709927-4

Osoite: Kivalterintie 22 A 14, 00640 Helsinki

Puhelin: 0400756080

2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Jan Vaaka c/o Valtavirta Oy Content Flow   

Puhelin:0400756080

Sähköpostiosoite: jan@contentflow.com

3. REKISTERIN NIMI

Pentula asiakas- ja markkinointirekisteri

TassuTV asiakas- ja markkinointirekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteiden ja muihin asialliseen yhteyteen sekä suostumukseen perustuvien suhteiden hoitamiseen, hallinnointiin ja analysointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen sekä henkilökohtaisen kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

– etu- ja sukunimi

– postiosoite

– puhelinnumero

– sähköpostiosoite

– syntymävuosi

– henkilötunnus (suostumuksen perusteella)

– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

– rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on hyödyntänyt niitä.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi Valtavirta Oy Content Flow:n verkkokaupan asiakkaista:

– ostoja, varauksia, toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot

– asiakasviestintään liittyvät tiedot, sisältäen asiakkaan palautteet ja reklamaatiot

– maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

– evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot (esim. tieto siitä, mitä tuotetta rekisteröity on palvelussa katsonut) ja tekniset tiedot, kuten IP-osoite, jos tietoja liitetään henkilötietoihin

– tiedot koskien rekisteröidyn luomaa sisältöä tai muuta toimintaa, kuten tuotearvostelut

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET/ SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ShowHaun ajanvarauksen, verkkokaupan ja myymälän asiakkailta, tapahtumissa, markkinointikampanjoissa ja kilpailuissa sekä rekisteröitymisen/ilmoittautumisen yhteydessä, evästeitä käyttämällä tai muulla vastaavalla tavalla rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella.

Tietoja voidaan kerätä ja päivittää Valtavirta Oy Content Flow tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä Valtavirta Oy Content Flown asiakasrekisteristä ja rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin sisältämät tiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. TARKASTUSOIKEUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot.

Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastusoikeutta koskevat pyynnöt toimitetaan kohdassa kaksi mainitulle yhteyshenkilölle, ja tiedot annetaan kuukauden kuluessa pyynnöstä. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

10. TIEDON KORJAAMINEN JA SEN TOTEUTTAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

11. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä asioidessaan uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään.

Suoramarkkinointikiellosta asiakas voi ilmoittaa kohdassa kaksi mainitulle yhteyshenkilölle.